s-Lim heeft tot doel om Limburg te laten ontwikkelen tot een slimme regio. Hiertoe is een gedragen toekomstvisie nodig, deze wordt met diverse stakeholders uitgewerkt onder begeleiding van, Tomorrowlab. S-Lim wil tevens ook komen tot snelle concrete realisaties, hiertoe werd een roadmap opgesteld waarin quick wins werden geïdentificeerd en vervolgens worden uitgewerkt door s-Lim en de diverse stakeholders. In een slimme regio staan data centraal, het verzamelen, analyseren, verrijken,… en dit alles met oog voor privacy en veiligheid, dit gebeurt in de datahub.

1. Ontwikkeling van een smart regio Limburg 2030

Het doel van s-Lim is om een innovatief kader te scheppen waarin verschillende stakeholders met hun strategische bouwstenen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een Smart Regio Limburg 2030. S-Lim zelf doet dit hoofdzakelijk door technologie centraal aan te kopen voor Limburgse steden en gemeenten. Deze schaalvergroting maakt het mogelijk om innovatie op een gestandaardiseerde, efficiënte en goedkopere manier in Limburg te implementeren. Om deze technologieën vervolgens ook slim te maken, worden zowel bestaande als nieuwe technologieën uit verschillende domeinen gekoppeld aan een centrale datahub. Deze koppeling werkt kruisbestuivend door data uit verschillende domeinen op een slimme manier met elkaar te combineren en beschikbaar te stellen voor verschillende stakeholders.

Een regio kan je niet slim maken door enkel technologie aan te kopen, ze vervolgens te koppelen en de gecapteerde informatie ter beschikking te stellen van verschillende stakeholders. Technologie is slechts een ondersteunend middel, een bouwsteen, om een smart regio Limburg 2030 vorm te geven. De weg naar zo’n smart regio Limburg 2030 is een volledig proces. Naast s-Lim dienen ook andere stakeholders hun strategische bouwstenen hiervoor aan te reiken. S-Lim speelt in dit proces enkel de mediërende rol die andere stakeholders de toegang verleent tot slimme gegevens en hen hiermee in staat stelt om op data gebaseerde beslissingen te nemen.

Om dat gedeelde uitgangspunt te formuleren heeft s-Lim het initiatief genomen om de belangrijkste stakeholders uit de Triple Helix (overheden, academici en industrie) te bevragen en met elkaar in overleg te brengen. S-lim heeft het consultancy bedrijf Tomorrowlab de opdracht gegeven om dit proces te begeleiden. In eerste instantie heeft Tomorrowlab een kader van 5 focusthema’s bepaald om vervolgens per thema een specifiek toekomstbeeld te kunnen formuleren. Deze 5 thema’s zijn: Wendbare overheid, Economie, Mobiliteit, Veiligheid en Milieu.

Download de volledige beschrijving.

2. Uitvoeren van de roadmap

Een regio “verslimmen” kan via toepassingen in verschillende domeinen zoals mobiliteit, economie & toerisme, ecologie & milieu. Op basis van de noden van verschillende gemeenten werden diverse projecten geïdentificeerd. Hieronder vind u een overzicht van de toepassingen waarop s-Lim momenteel inzet.

3. Datahub

De data die voortvloeien uit diverse slimme toepassingen worden verzameld in de MyCSN datahub. Ook data van partners zoals kennisinstellingen, intercommunales, … worden hierin samengebracht. Op deze zogenaamde Big Data worden analyses uitgevoerd. Hieruit kunnen nieuwe noden geïdentificeerd worden en slimme toepassingen ontstaan. Dit alles met het nodige respect voor datasecurity en privacy.

DVMS – Dynamisch verkeersmanagement systeem

Het dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVMS) zorgt voor een vlotte sturing van de weggebruikers, dit door middel van vaste LED-schermen die de weggebruiker informeren. De sturing gebeurt op basis van verkeersdrukte, parkeerbezetting en andere mobiliteitsdata die via diverse sensoren en toepassingen verzameld worden.

AVMS – Audio video management systeem

Het audio video management systeem (AVMS) verzamelt beelden en geluid via camera’s en sensoren. Diverse toepassingen kunnen gebruik maken van deze data om bijvoorbeeld verkeersstromen in kaart te brengen, straatverlichting aan te sturen. Politiediensten kunnen anderzijds beroep op doen op de data om proactief acties te ondernemen of retroactief een onderzoek te voeren.

Digital Signage

Digitale informatieborden, voor binnen of buiten, informeren de burger over nieuwsfeiten, evenementen, het weer, opgewekte en verbruikte (groene) energie, visualisaties van data uit de datahub,… De schermen kunnen bij noodgevallen ook ingezet worden om burgers te waarschuwen en instructies te communiceren.

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Dashboard geeft dagelijkse inzichten

mei 2024 - Het lokaal bestuur van Lummen maakte de beleidskeuze om actief in te gaan zetten op sluikstorten en zwerfvuil. Daarbij doen ze beroep op s-Lim voor onder andere het gebruik van verplaatsbare camera’s, maar ook het inzichtelijk maken van de problematiek via het sluikstortdashboard dat in samenwerking met Limburg.net aan de lokale besturen in Limburg wordt aangeboden.

Aan het woord: Lummen bekampt sluikstorten

Naar een slimme energietransitie

Aanbod elektriciteit + gas met datadiensten voor lokale besturen

april 2024 - Op nadrukkelijk aangeven van enkele lokale besturen, zetten we met s-Lim in om op korte termijn een aanbod binnen het thema energietransitie te ontwikkelen voor de lokale besturen.

Naar een slimme energietransitie

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

voor s-Lim

maart 2024 - Onze Raad van Bestuur keurde op woensdag 6 maart ‘24 de (her)verdeling van enkele bestuurdersrollen goed binnen de huidige samenstelling van de raad.

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

Bouwplan voor de slimme regio Limburg

slim parkeren dankzij camera's

glasbreukdetectie dankzij slimme camera